آب انبار چاه انجیری

آب انبار چاه انجیری

آب انبار چاه انجیری در شرق جاده شوشتر ـ عقیلی قرار دارد و عبارت است از یک حوضچه نسبتا بزرگ که راه ارتباطی آن با سطح از طریق ۱۵ پله سنگی دست کند تأمین می‌شود.
برفراز حوضچه درون آب انبار ، سه طاق بزرگ سنگی به صورت بسیار ماهرانه تراشیده شده است. آب انبار چاه انجیری آب مورد نیاز دام‌های کوچ‌نشینان را تأمین می‌کند.
چون روی دیواره‌های این آب انبار درختچه کوچک انجیر می‌روید به نام آب انبار چاه انجیری شناخته می‌شود.