غم به در

غم به در در شوشتر در ماه صفر هرسال و چهارشنبه آخر این ماه مراسمی داشتند که به نام غم به در معروف بود. در این روز مردم شهر بیرون می‌رفتند و روز را در باغ‌ها و کنار رودخانه می‌گذراندند و غالباً زمزمه می‌کردند: «غم به در، شادی به تو، غصه به در، روزی به تو» و با این کار غم و غصه دو ماه عزاداری را تخفیف می‌دادند.