نهر گرگر

نهر گرگر شاخه ای مصنوعی و دست کند از رود کارون است که در شمال شهر شوشتر توسط بند میزان از رود کارون جدا می شود و راه جنوب را در پیش می گیرد.

نهر گرگر یکی از بزرگترین نهرهای دستکند در ایران است که از محل جدا شدنش از رود کارون در شمال شوشتر تا پایان مسیر خود که باز هم به کارون می پیوندد، مسیری حدود ۱۰۰ کیلومتر را طی می کند .
دلیل حفر نهر گرگر آبرسانی از شمال شوشتر و از رود کارون به زمینهای جنوبی شوشتر است.
عرض این نهر در طول مسیر در نقاط مختلف متفاوت است که کمترین عرض آن بطور تقریبی ۲۰ متر و بیشترین عرض آن در محوطه آسیابها و آبشارها حدوداً ۹۰ متر است . نهر گرگر دو دانگ از شش دانگ آب کارون را منتقل می کند. نهر گرگر در زمینی صخره ای حفر شده است که پس از گذشتن از میان شهر شوشتر وارد دشتی با خاک نرم می شود. در دیواره های صخره ای این نهر آثار کلنگ به خوبی نمایان است .
نهر گرگر پس از جدا شدن از رود کارون و پس از طی مسیری حدود ۷۰۰ متر توسط سد گرگر مسدود می شود . آب نهر گرگر توسط سه تونل بزرگ دستکند به نام های بلیتی ، سه کوره و دهانه شهر به آن سوی سد منتقل می شود .
تونل های مزبور که در سه سطح متفاوت می باشند آب نهر را به محوطه ای باز که مجموعه ای از آسیابها در آن قرار دارد، هدایت می کنند که آسیابهای مذکور توسط این نهر تغذیه می شوند ،آب نهر گرگر پس از چرخاندن پره ی آسیابها با شدت از صخره ها به سطح رودخانه سرازیر که باعث ایجاد چشم اندازی زیبا و در نتیجه باعث شهرت محوطه با نام آبشارها شده است.
بستر نهر گرگر در این محوطه دارای عرض حدوداً ۹۰ متر و عمق تقریبی ۱۱ مترمی باشد. نهر گرگر در مسیر خود در عبور از مناطق مختلف به آنها سرسبزی و خرمی فراوان بخشیده است .
یکی از مهمترین شهرهایی که حیاط اقتصادی و اجتماعی آن مدیون رود گرگر بوده ، شهر عسکر مکرم ( ۱۰۱۲ – ۹۱۲ A.D. ) است . همچنین در حاشیه این نهر باغات بسیاری وجود داشته که هم اکنون تعدادی از آن ها برجاست .
بر روی این نهر در فواصل مختلف به ترتیب بند برج عیار و بند خدا آفرین( ماهی بازان) قرار دارند . نهر گرگر در نهایت در جنوب شوشتر در کیلومتر ۴۴ جاده شوشتر به اهواز در محلی به نام بند قیر به شاخه اصلی کارون می پیوندد .