پل شاه علی

بند شاه علی شوشتر

پل شاه علی برروی نهرداریون در جنوب شوشتر و غرب امام زاده عبدالله واقع شده است.پل شاه علی از بناهای ساسانی است که بر روی نهر داریون ساخته شده است و بهمراه پل بند لشکر در خارج از دروازه لشکر به سمت اهواز قرار داشت.
این پل توسط صخره سنگی بزرگی که در ظلع شمالی پل قرار داشت به پل بند لشکر متصل بوده و بین دو حصار قدیمی شهر و حصار باغ شاه قرار گرفته بود. پل شاه علی در دوره صفوی مرمت شده است.
پل
شاه علی بر روی نهر داریون در جنوب شوشتر و در غرب امامزاده عبدالله واقع است و پل شاه علی بر روی یکی از کانالهای منشعب از نهر داریون ساخته شده که آب باغ شاه را تامین می کرد.